Embolizacija spinalne duralne arteriovenske fistule (SdAVF)

Vaskularne lezije koje pogađaju kičmu i kičmenu moždinu ako se ne dijagnostikuju na vreme, mogu proizvesti značajan morbiditet i mortalitet. Dele se na četiri tipa:

  1. Arteriovenska fistula (SdAVF) koja polazi iz dure nervnog korena, sa intraduralnom drenažom.
  2. Arteriovenska malformacija (SAVM) tkiva kičmene moždine
  3. Juvenilna AVM (metamerična) koja uključuje sva tkibva zahvaćenog nivoa
  4. Perimedularna fistula na površini kičmene moždine

Spinalna duralna arteriovenska fistula je najčešća spinalna vaskularna malformacija (70%). Pet puta češće se javljaju kod muškaraca, sa vrhom incidence 55-60 godine. Više od 80 % lokalizovano je između nivoa pršljena Th5-L2.

SdAVF predstavljaju direktnu komunikaciju između arterije i vene sa relativno brzim protokom. Inicijalna dijagnoza zasniva se najčešće na MR imidžingu (MR I MRA). Nakon postavljanje sumnje za postojanje SdAVF, sprovodi se invazivnija dijagnostička metoda-spinalna DSA (angiografija), radi preciznog razumevanja fistule i planiranja tretmana. Cilj je vizuelno razdvajanje normalne i patološke vaskularne anatomije, što omogućava adekvatno određivanje najbolje terapijske opcije. Spinalne dAVF se hrane iz radikulomeningealne arterije, i predstavljaju spinalni pandam intrakranijalnih AVF. Ove lezije mogu biti tretirane sa embolizacijom, otvorenom hirurgijom, ili njihovom kombinacijom. Prednost endovaskularnog tretmana je njegova minimalna invazivnost.

Simptomi se razvijaju postepeno tokom meseci i godina:

  1. Progresivna slabost nogu
  2. Teškoće sa mokrenjem i pražnjenjem creva
  3. Impotencija
  4. Bol najčešće u donjoj grudnoj regiji koji se može pogoršavati na pokrete

Nakon uspešnog endovaskularnog tetmana neophodno je učiniti DSA kontrolu 3 meseca nakon embolizacije, kako bi se utvrdilo da li je došlo do rekurencije – ponovnog otvaranja fistule na drugim nivoima.


(1) MR T2W sagitalni presek pokazuje edem kičmene moždine uz izvijugane elemente gubitka signala perimedularno (flow-void) porekla dilatiranih vena

(2) MR T2W aksijalni presek pokazuje edem kičmene moždine uz izvijugane elemente gubitka signala perimedularno


(3) Spinalna DSA, selektivni angiogram Th5 desno, otkriva duralnu AV fistulu

(4) Embolizacija ubrizgavanjem tečnog embolizacionog sredstva Onyx kroz mikrokater

 

Udruženje neuroradiologa Srbije ©2019
info@neuroradiologija.com